logo_unia
logo_leader
logo_zielone_mosty
logo_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn.”Rozwój zakładu stolarskiego poprzez zakup nowoczesnych lakierni i odnawialnego źródła energii”mająca na celu: „Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie gałęzi produkcyjnej na terenie objętym LSR poprzez zakup innowacyjnych lakierni i odnawialnego źródła energii oraz utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanych „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania realizowanej operacji :150 000 zł., w tym ze środków EFRROW:95445,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwii.